• Appelations génériques
hanmi-hantachi-wasa
kokyu-nage
koshi-nage
suwari-wasa
tachi-wasa
1/5 
start stop bwd fwd
 
  • Frappes
chudan-tskui
jodan-tsuki
mae-geri
shomen-uchi
yokomen-uchi
1/5 
start stop bwd fwd
 
  • Immobilisations
gokyo
ikkyo
nikyo
sankyo
variantes
yonkyo
1/6 
start stop bwd fwd
 
  • Projections
aikitoshi
irimi-nage
juji-garami
kaiten-nage
kokyu-ho
kote-gaeshi
shiho-nage
sokumen-irimi-nage
sumi-otoshi
tenchi-nage
ude-kime-nage
ushiro-kiri-otoshi
01/12 
start stop bwd fwd
 
 
 
  • Saisies
ai-hanmi-katate-dori
kata-dori
kata-dori-men-uchi
katate-dori1
katate-ryote-dori
muna-dori
ryokata-dori
ryote-dori
1/8 
start stop bwd fwd
 
  • Saisies arrières
ushiro-eri-dori
ushiro-katate-dori-hubi-shime
ushiro-ryohiji-dori
ushiro-ryokata-dori
ushiro-ryote-dori
1/5 
start stop bwd fwd